fbpx

Chào mừng bạn đến Dinos.vn – nền tảng tiếp thị của công ty TNHH Mosaic!

Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ Các Điều khoản và Điều kiện chung dưới đây (sau đây gọi tắt là “ĐKDV”), hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này và tự nguyện đồng ý chịu sự ràng buộc của những điều khoản và điều kiện này và tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. ĐKDV quy định các quyền và nghĩa vụ của một Nhà Quảng Cáo của Công ty TNHH MOSAIC (sau đây gọi tắt là “MOSAIC”) liên quan đến việc đăng tải các Tư Liệu Quảng Cáo của MOSAIC trên Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo. ĐKDV cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của MOSAIC.

Đơn Đăng ký cùng với ĐKDV sẽ tạo thành thỏa thuận khung giữa bạn và MOSAIC, bắt đầu có hiệu lực từ ngày MOSAIC phê duyệt đăng ký tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của bạn (“Thỏa Thuận”).

MOSAIC có quyền sửa đổi và bổ sung ĐKDV vào bất kỳ thời điểm nào và những sửa đổi, bổ sung này sẽ được công bố trên Website. Trừ các sửa đổi, bổ sung liên quan đến Tư Liệu Quảng Cáo và thay đổi của pháp luật mà sẽ có hiệu lực ngay lập tức, các sửa đổi, bổ sung khác sẽ có hiệu lực sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố.

Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, bạn tuyên bố và cam kết với MOSAIC rằng:

 1. Nếu bạn là cá nhân, bạn đã đủ từ 18 tuổi trở lên;
 2. Nếu bạn là pháp nhân, bạn được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn có trụ sở;
 3. Bạn có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết Thỏa Thuận này;
 4. Bạn là chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo;
 5. Bạn là người đưa ra quyết định về mặt kỹ thuật và biên tập Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo mà trên đó các Tư Liệu Quảng Cáo được đăng tải và bạn có quyền quản lý cách thức Tư Liệu Quảng Cáo được đăng tải trên Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo;
 6. MOSAIC chưa từng chấm dứt hay vô hiệu hóa Tài Khoản được tạo bởi bạn do bạn vi phạm Thỏa Thuận hoặc có hành vi không hợp lệ;
 7. Việc ký kết hoặc thực hiện Thỏa Thuận sẽ không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào mà bạn có với bên thứ ba hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba; và
 8. Tất cả các thông tin và tài liệu bạn cung cấp cho MOSAIC đều chính xác, đầy đủ, hợp pháp và cập nhật.

ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

 1. Định nghĩa

Trừ khi được định nghĩa hoặc quy định tại các điều khoản khác hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có nghĩa như sau:

Tài Khoản: nghĩa là tài khoản của Nhà Quảng Cáo trên Website để đăng ký và tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, được MOSAIC phê duyệt.

Tư Liệu Quảng Cáo: Nghĩa là bao gồm nhưng không giới hạn banner, pop-up, logo, hình ảnh, đoạn giới thiệu, video, trang mục tiêu, ảnh minh họa, URL hoạt động hoặc bất kỳ thông tin sản phẩm/dịch vụ nào được thể hiện dưới những dạng thức tương tự.

Ngày Làm Việc: Nghĩa là các ngày trừ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Khách Hàng: Nghĩa là khách hàng ký hợp đồng quảng cáo với MOSAIC và sở hữu các sản phẩm/hàng hóa và/hoặc dịch vụ được quảng cáo thông qua Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết.

Hoa Hồng: Nghĩa là khoản tiền mà Nhà Quảng Cáo được nhận từ MOSAIC khi tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và chạy các Tư Liệu Quảng Cáo, được tính và thanh toán theo ĐKDV.

Kỳ Đối Soát: Nghĩa là một giai đoạn do MOSAIC quy định để kiểm tra và tính các Đơn Hàng Thành Công của Nhà Quảng Cáo và để tính Hoa Hồng của Nhà Quảng Cáo trong giai đoạn đó. Kỳ Đối Soát được MOSAIC quy định cụ thể cho từng đối tượng Nhà Quảng Cáo và được thông báo trên Website.

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết: Nghĩa là chương trình tiếp thị liên kết của MOSAIC theo đó Nhà Quảng Cáo chạy các quảng cáo cho sản phẩm/hàng hóa và/hoặc dịch vụ của Khách Hàng của MOSAIC bằng cách đăng tải các Tư Liệu Quảng Cáo trên Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo nhằm thu hút khách hàng đến trang web bán hàng của Khách Hàng. Trong ĐKDV, thuật ngữ này sẽ được gọi tắt là “Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết”.

KPI: Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc nghĩa là các tiêu chí và yêu cầu do MOSAIC đặt ra đối với từng chiến dịch quảng cáo và được sử dụng để đánh giá hiệu quả công việc, sự tuân thủ Thỏa Thuận của Nhà Quảng Cáo và để tính Hoa Hồng.

Bên: Nghĩa là MOSAIC hoặc Nhà Quảng Cáo.

Các Bên: Nghĩa là MOSAIC và Nhà Quảng Cáo.

Ngày Thanh Toán: Nghĩa là ngày sau mỗi Kỳ Đối Soát mà vào ngày đó MOSAIC tiến hành thanh toán Hoa Hồng của Kỳ Đối Soát đó cho Nhà Quảng Cáo. Ngày Thanh Toán sẽ được MOSAIC quy định cụ thể cho từng đối tượng Nhà Quảng Cáo và thông báo trên Website.

Biên Bản Đối Soát Định Kỳ: Nghĩa là các biên bản đối soát trực tuyến được tạo lập định kỳ bởi MOSAIC trên Website để ghi nhận các Đơn Hàng Thành Công của Nhà Quảng Cáo trong một Kỳ Đối Soát và được sử dụng để tính Hoa Hồng.

Nhà Quảng Cáo: Nghĩa là một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận.

Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo: Nghĩa là tất cả các phương tiện quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn trang web, ứng dụng, phương tiện quảng cáo thuộc sở hữu của Nhà Quảng Cáo được đăng ký sử dụng trong Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Các yêu cầu và điều kiện áp dụng đối với Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo (nếu có) sẽ được MOSAIC quy định cho từng chiến dịch quảng cáo và được nêu trong KPI của các chiến dịch đó.

Đơn Đăng Ký: Nghĩa là mẫu đơn đăng ký có thể truy cập thông qua Website để Nhà Quảng Cáo đăng ký tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết.

Đơn Hàng Thành Công: Nghĩa là bất kỳ việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào được thực hiện thành công bởi Khách Thăm thông qua trang web bán hàng của một Khách Hàng bằng cách nhấp vào Tư Liệu Quảng Cáo đăng tải trên Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo và được Khách Hàng xác nhận và hệ thống của MOSAIC ghi nhận. Chỉ những Đơn Hàng Thành Công được MOSAIC ghi nhận trong Biên Bản Đối Soát Định Kỳ mới được tính Hoa Hồng.

Khách Thăm: Nghĩa là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào truy cập vào Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo và mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ của Khách Hàng thông qua Tư Liệu Quảng Cáo.

Website: nghĩa là nền tảng trực tuyến do MOSAIC cung cấp, cho phép Nhà Quảng Cáo tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Thông qua Website, Nhà Quảng Cáo có thể tìm kiếm tất cả các thông tin và tư liệu cần thiết liên quan đến Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, bao gồm nhưng không giới hạn: chiến dịch quảng cáo, KPI, Tư Liệu Quảng Cáo, kết quả thực hiện công việc và số tiền Hoa Hồng của Nhà Quảng Cáo.

Tại ngày của ĐKDV này, Website là https://dinos.vn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Website này, MOSAIC sẽ thông báo cho Nhà Quảng Cáo.

 1. Diễn giải
 • Tiêu đề của các điều khoản chỉ cho mục đích tham khảo thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc diễn giải ĐKDV này;
 • Mọi tham chiếu đến các Điều khoản hoặc tài liệu hỗ trợ có nghĩa là tham chiếu đến các Điều khoản và tài liệu hỗ trợ của ĐKDV này, trừ khi có các tham chiếu cụ thể đến các điều khoản hoặc tài liệu hỗ trợ của tài liệu hoặc văn bản khác;
 • Từ ngữ chỉ số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại; và
 • Tham chiếu đến một Bên bao gồm cả những người kế thừa và người nhận chuyển nhượng hợp pháp của Bên đó.
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 2: TÀI KHOẢN

2.1 Mỗi Nhà Quảng Cáo được mở (các) Tài Khoản trên Website để tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết với tên truy cập và mật khẩu tùy chọn cho mục đích bảo mật.

Nhà Quảng Cáo sẽ không cho phép bên thứ ba sử dụng tên truy cập và/hoặc mật khẩu, cho mượn, ủy quyền hoặc xác nhận tên truy cập và/hoặc mật khẩu vì lợi ích của bên thứ ba. Nhà Quảng Cáo xác nhận rằng Nhà Quảng Cáo sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của Tài Khoản của Nhà Quảng Cáo, dù hoạt động đó có được ủy quyền bởi Nhà Quảng Cáo hay không. MOSAIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Nhà Quảng Cáo không tuân thủ điều khoản này và cũng không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện bởi bất kỳ người nào khác truy cập vào tài khoản của Nhà Quảng Cáo.

2.2 Tài Khoản sẽ được kích hoạt và phê duyệt bởi MOSAIC khi và chỉ khi Nhà Quảng Cáo đã cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết theo yêu cầu của MOSAIC. Nhà Quảng Cáo sẽ được thông báo về việc Tài Khoản đã được kích hoạt.

Trong thời hạn của Thỏa Thuận, nếu Nhà Quảng Cáo thay đổi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đã cung cấp cho MOSAIC, Nhà Quảng Cáo phải  lập tức thông báo cho MOSAIC bằng văn bản và cung cấp cho MOSAIC các tài liệu liên quan. Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh do Nhà Quảng Cáo không cập nhật những thay đổi của thông tin đã đăng ký, Nhà Quảng Cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại xảy ra.

2.3 MOSAIC có quyền từ chối đăng ký tham gia của Nhà Quảng Cáo trong các trường hợp dưới đây. Ngoài ra, nếu sau khi được phê duyệt, MOSAIC nhận thấy Nhà Quảng Cáo thuộc một trong những trường hợp này, MOSAIC cũng sẽ có quyền hủy đăng ký và chấm dứt Thỏa Thuận:

 1. Nhà Quảng Cáo vi phạm các tuyên bố và bảo đảm nêu tại Phần mở đầu;
 2. Nhà Quảng Cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo, cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ đồi trụy, tiếp thị đa cấp hoặc những hành vi tương tự;
 3. Nhà Quảng Cáo tham gia các hoạt động bất hợp pháp hoặc phản xã hội;
 4. Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo chứa những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 5. Nhà Quảng Cáo vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo ĐKDV;
 6. Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo chứa các quảng cáo sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về năng lực kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Khách Hàng, về số lượng, chất lượng, giá cả, tính năng, thiết kế, bao bì, tên thương hiệu, loại dịch vụ, thời hạn bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ được quảng cáo;
 7. Những trường hợp khác mà MOSAIC cho là không phù hợp.

2.3. Nhà Quảng Cáo có thể tạm thời dừng việc tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ bỏ các Tư Liệu Quảng Cáo khỏi Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo. Tài Khoản vẫn có thể truy cập được nếu trong tương lai Nhà Quảng Cáo quyết định tiếp tục tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết , trừ trường hợp quy định tại Điều 9.1 (e) dưới đây.

2.4 Nghiêm cấm Nhà Quảng Cáo tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết hoặc cố gắng truy cập vào chương trình bằng cách sử dụng các phương thức khác ngoài giao diện và hướng dẫn do MOSAIC cung cấp.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 3: PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

3.1 MOSAIC, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ lựa chọn các chiến dịch quảng cáo cho Nhà Quảng Cáo thông qua Website.

Nhà Quảng Cáo sẽ được thông báo về quyền kiểm soát và quản lý nội dung và Tư Liệu Quảng Cáo trong từng chiến dịch quảng cáo. Thông thường, Nhà Quảng Cáo sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, trung thực và hợp pháp của nội dung và các Tư Liệu Quảng Cáo. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do tính chất và yêu cầu của chiến dịch, MOSAIC sẽ bảo lưu quyền này của Nhà Quảng Cáo.

Nếu Nhà Quảng Cáo có ý kiến về Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết hoặc Tư Liệu Quảng Cáo được phát triển bởi MOSAIC (nếu có) hoặc có ý tưởng để nâng cao chương trình hoặc tư liệu này, Nhà Quảng Cáo có thể liên hệ với MOSAIC. Nhà Quảng Cáo theo đó cũng cho phép MOSAIC sử dụng và kết hợp ý tưởng hoặc ý kiến của Nhà Quảng Cáo vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết hoặc Tư Liệu Quảng Cáo (hoặc phần mềm, nội dung, hoặc dịch vụ của bên thứ ba), và bằng cách khác khai thác các ý tưởng và ý kiến của Nhà Quảng Cáo, một cách vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không hủy bỏ, có thể chuyển nhượng, và có thể cấp phép lại, trong từng trường hợp mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.

3.2 Sau khi Tài Khoản được kích hoạt, Nhà Quảng Cáo có thể truy cập vào Website thông qua Tài Khoản để chọn (các) chiến dịch quảng cáo mà Nhà Quảng Cáo muốn tham gia. Các chiến dịch quảng cáo có thể được Nhà Quảng Cáo thực hiện ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Nhà Quảng Cáo sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho từng chiến dịch quảng cáo và tất cả các sửa đổi, bổ sung của các điều khoản và điều kiện này quy định trong KPI.

3.3 MOSAIC có thể định kỳ hoặc không định kỳ thực hiện việc bảo trì Website và sẽ thông báo bằng cách đăng tải trên Website hoặc gửi thư điện tử đến Nhà Quảng Cáo. Nhà Quảng Cáo không có quyền khiếu nại về việc tạm ngưng hoạt động của Website và/hoặc các thiệt hại phát sinh trong thời gian bảo trì.

3.4 Nhà Quảng Cáo được tự do quyết định việc đăng tải và thời gian đăng tải Tư Liệu Quảng Cáo trên Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo, trừ khi MOSAIC có yêu cầu khác.

3.5 Khi tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, Nhà Quảng Cáo sẽ nhận được Hoa Hồng từ MOSAIC theo ĐKDV này.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢNG CÁO

4.1 Kết quả công việc của Nhà Quảng Cáo sẽ được MOSAIC ghi nhận trực tuyến thông qua hệ thống riêng của mình theo định kỳ. Hiệu quả công việc của Nhà Quảng Cáo sẽ chỉ được xem xét và đánh giá bởi MOSAIC và/hoặc Khách Hàng, tùy từng trường hợp.

Khi Nhà Quảng Cáo có yêu cầu và được MOSAIC chấp thuận, tích hợp kỹ thuật có thể được thiết lập giữa Website và hệ thống của Nhà Quảng Cáo để đánh giá hiệu quả công việc của Nhà Quảng Cáo. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về số liệu giữa hệ thống của MOSAIC và Nhà Quảng Cáo, số liệu của MOSAIC sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong mọi trường hợp, số liệu từ hệ thống của Nhà Quảng Cáo sẽ không được sử dụng để tính Hoa Hồng.

4.2 Biên Bản Đối Soát Định Kỳ của mỗi Kỳ Đối Soát sẽ được MOSAIC chuẩn bị và đăng tải lên Website. Nhà Quảng Cáo phải truy cập vào Tài Khoản để kiểm tra Biên Bản Đối Soát Định Kỳ và nhấn đồng ý để chấp nhận dữ liệu được ghi nhận trong đó. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp về dữ liệu, Nhà Quảng Cáo phải gửi thông báo bằng văn bản tới MOSAIC trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày Biên Bản Đối Soát Định Kỳ được đăng tải. Nếu không, Nhà Quảng Cáo sẽ được coi là chấp nhận dữ liệu đó.

4.3 Biên Bản Đối Soát Định Kỳ có tranh chấp sẽ được Các Bên cùng xem xét và giải quyết trong vòng 7 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày MOSAIC nhận được thông báo của Nhà Quảng Cáo hoặc một thời hạn khác dài hơn theo thỏa thuận của Các Bên.

4.4 Trong trường hợp Website bị hỏng vì lý do kỹ thuật, MOSAIC sẽ có một hệ thống riêng để ghi nhận tất cả các giao dịch phát sinh trong thời gian đó. Dữ liệu được ghi nhận bởi hệ thống của MOSAIC sẽ là dữ liệu cuối cùng. Nhà Quảng Cáo phải thông báo cho MOSAIC ngay lập tức nếu Nhà Quảng Cáo không thể sử dụng Website hoặc thấy có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Website.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 5: HOA HỒNG VÀ THANH TOÁN

Phụ thuộc vào việc Nhà Quảng Cáo tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo ĐKDV này, MOSAIC sẽ thanh toán cho Nhà Quảng Cáo như được quy định dưới đây. MOSAIC bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các quy định thanh toán này.

5.1 Hoa Hồng mà Nhà Quảng Cáo nhận được trong mỗi Kỳ Đối Soát được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của mỗi sản phẩm/dịch vụ được MOSAIC quy định tại KPI đối với từng chiến dịch quảng cáo được đăng tải trên Website và giá bán của các Đơn Hàng Thành Công được ghi nhận trong Biên Bản Đối Soát Định Kỳ không có tranh chấp của Kỳ Đối Soát đó.

5.2 Trong các trường hợp dưới đây, MOSAIC có quyền khấu trừ Hoa Hồng và các khoản thanh toán khác (nếu có) được trả cho Nhà Quảng Cáo:

 1. MOSAIC không nhận được khoản thanh toán đầy đủ từ Khách Hàng theo như thỏa thuận. Trong trường hợp này, tỷ lệ phần trăm Hoa Hồng bị khấu trừ sẽ bằng tỷ lệ phần trăm của khoản tiền mà MOSAIC không được nhận từ Khách Hàng;
 2. MOSAIC đã thanh toán vượt mức cho Nhà Quảng Cáo trong (các) Kỳ Đối Soát trước đó vì bất cứ lý do nào;
 3. Các trường hợp khác theo quyết định của MOSAIC.

5.3 MOSAIC sẽ không thanh toán Hoa Hồng và có quyền bù trừ hoặc đòi bồi hoàn, đối với các giao dịch không hợp lệ. Giao dịch không hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Giao dịch gian lận: được xác định một cách thủ công hoặc bằng các phương tiện công cụ kiểm tra giao dịch gian lận tự động được sử dụng bởi MOSAIC;
 2. Giao dịch thông đồng: các giao dịch mà trong đó Nhà Quảng Cáo có liên quan tới Khách Hàng và/hoặc Khách Thăm;
 3. Các giao dịch bị hủy;
 4. Các đơn hàng bị hoàn trả;
 5. Bán lại: các đơn hàng được thực hiện với mục đích bán lại.

5.4 Hoa Hồng sẽ được MOSAIC thanh toán cho Nhà Quảng Cáo vào Ngày Thanh Toán sau khi Nhà Quảng Cáo chấp nhận Biên Bản Đối Soát Định Kỳ, thông qua các hình thức thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản như Nhà Quảng Cáo đã đăng ký với MOSAIC. Các chi phí phát sinh từ việc chuyển khoản Hoa Hồng, bao gồm nhưng không giới hạn phí ngân hàng, sẽ do Publisher chịu.

Trong trường hợp MOSAIC không thể thực hiện chuyển khoản vào tài khoản do Nhà Quảng Cáo cung cấp, MOSAIC sẽ gửi thông báo cho Nhà Quảng Cáo. Nếu thông tin tài khoản không được cập nhật trong vòng 1 năm, MOSAIC sẽ được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán và Nhà Quảng Cáo được coi là từ chối nhận khoản thanh toán đó.

5.5 Nhà Quảng Cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nộp các khoản thuế đối với Hoa Hồng. Nếu có yêu cầu về việc khấu trừ thuế đối với các khoản thanh toán, MOSAIC sẽ khấu trừ thuế từ khoản thanh toán và trả cho Nhà Quảng Cáo số tiền còn lại sau thuế và tùy theo yêu cầu của Nhà Quảng Cáo, MOSAIC sẽ cung cấp cho Nhà Quảng Cáo chứng từ khấu trừ thuế hoặc bất kỳ tài liệu tương đương nào.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 6: TIỀN THƯỞNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1 MOSAIC, theo toàn quyền quyết định của mình và tùy theo từng chiến dịch quảng cáo, có thể xem xét trao thưởng cho các Nhà Quảng Cáo đạt được một số điều kiện nhất định. Chi tiết của các khoản thưởng sẽ được thông báo tới tất cả các Nhà Quảng Cáo. Kết quả và việc trả thưởng sẽ được MOSAIC thông báo vào cuối mỗi chiến dịch quảng cáo tương ứng.

6.2 Một Bên phải bồi thường cho Bên còn lại bất cứ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào mà Bên đó gây ra do vi phạm Thỏa Thuận này.

6.3 Giới hạn trách nhiệm của MOSAIC

Trong mọi trường hợp, MOSAIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nhà Quảng Cáo hoặc bất kỳ người nào khác về các thiệt hại  xảy ra do sự vi phạm của Nhà Quảng Cáo hoặc người thứ ba, hoặc các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hệ quả hoặc bị trừng phạt, bao gồm tổn thất về mặt lợi nhuận hoặc uy tín, phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của MOSAIC sẽ không vượt quá tổng số tiền Hoa Hồng đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho Nhà Quảng Cáo theo Thỏa Thuận này trong 6 (sáu) tháng ngay trước khi khiếu nại gần nhất xảy ra. Ngoài ra, MOSAIC sẽ không chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào khác.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý nói trên cũng được áp dụng cho trách nhiệm cá nhân của nhân viên, người đại diện và người điều hành của MOSAIC.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA NHÀ QUẢNG CÁO

7.1 Nghiêm cấm Nhà Quảng Cáo tạo lập và/hoặc duy trì các website/ứng dụng có thể gây nhầm lẫn với các website/ứng dụng của MOSAIC. Nhà Quảng Cáo không được sao chép các website/ứng dụng nói trên cũng như đồ họa, văn bản hoặc nội dung khác từ Website. Nhà Quảng Cáo phải tránh tạo ấn tượng, dù công khai hay riêng tư, rằng Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo là dự án của MOSAIC hoặc người điều hành của Phương Tiện Quảng Cáo có liên hệ về mặt kinh tế với MOSAIC dưới bất kỳ hình thức nào hoặc Nhà Quảng Cáo và MOSAIC có bất kỳ liên hệ hoặc liên kết nào khác nằm ngoài phạm vi Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và Thỏa Thuận này. Việc Nhà Quảng Cáo sử dụng tư liệu hoặc nội dung từ Website hoặc biểu tượng hoặc thương hiệu của Website đều phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MOSAIC.

7.2 Không cho phép và nghiêm cấm việc sử dụng các layer, tiện ích bổ sung, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, các quảng cáo tự động chuyển hướng mà tự động chuyển người dùng đến website của nhà quảng cáo mà không có sự tham gia hoặc tương tác của người dùng (ví dụ: nhấp, chạm), cookie dropping và công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn làm người xem nhấp nhầm và hiển thị nội dung dự kiến.

7.3 Nhà Quảng Cáo sẽ lập tức xóa các Tư Liệu Quảng Cáo khỏi Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo khi có yêu cầu của MOSAIC.

7.4 Nếu MOSAIC bị bên thứ ba khởi kiện do Nhà Quảng Cáo vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật liên quan đến Thỏa Thuận, Nhà Quảng Cáo có nghĩa vụ bồi thường cho MOSAIC đối với tất cả các khiếu nại của bên thứ ba xuất phát từ các vi phạm đó. Nếu MOSAIC cho mục đích bào chữa trước pháp luật yêu cầu Nhà Quảng Cáo cung cấp các thông tin hoặc giải trình, Nhà Quảng Cáo phải cung cấp cho MOSAIC trong khoảng thời gian hợp lý nhưng không muộn hơn 03 (ba) Ngày Làm Việc đồng thời hỗ trợ hợp lý cho MOSAIC trong việc bào chữa này.

Ngoài ra, Nhà Quảng Cáo phải bồi thường cho MOSAIC mọi chi phí phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba do việc Nhà Quảng Cáo vi phạm các quyền và/hoặc nghĩa vụ nêu trên; các chi phí này, ví dụ, bao gồm phí luật sư, tòa án hoặc các chi phí giải quyết tranh chấp khác, đặc biệt là chi phí cho các thủ tục tố tụng độc lập để lấy chứng cứ, những thiệt hại và bất lợi khác mà MOSAIC phải gánh chịu.

7.5 Nhà Quảng Cáo không được tự mình và sẽ không cho bất cứ bên thứ ba nào có liên hệ với Nhà Quảng Cáo sử dụng Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết để mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào với ý định bán lại sản phẩm đó hoặc để sử dụng vào mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà Quảng Cáo không được mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào thông qua các chương trình tiếp thị liên kết của chính mình. Để tránh hiểu nhầm, tất cả các giao dịch bị phát hiện được thực hiện trong các trường hợp kể trên sẽ bị xem là giao dịch thông đồng và không hợp lệ.

7.6 Nhà Quảng Cáo đồng ý bồi thường và bảo vệ MOSAIC, công ty liên kết, đại lý và Khách Hàng của MOSAIC khỏi và trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) các vi phạm Thỏa Thuận này của Nhà Quảng Cáo, bao gồm bất cứ thông tin sai lệch nào mà Nhà Quảng Cáo cung cấp; (ii) bất kỳ sự bất cẩn hoặc hành vi sai trái có chủ ý của Nhà Quảng Cáo; và (iii) bất kỳ hành động hoặc hành vi nào của MOSAIC được thực hiện theo Thỏa Thuận này do hành động hoặc thiếu sót của Nhà Quảng Cáo dẫn đến khiếu nại của bên thứ ba đối với MOSAIC. Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng MOSAIC có quyền yêu cầu luật sư bào chữa đối với các khiếu nại đó theo lựa chọn của MOSAIC.

7.7 Nhà Quảng Cáo có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với từng kho ứng dụng nơi Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo được đăng tải. MOSAIC không cam kết hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng Tư Liệu Quảng Cáo của MOSAIC như một phần của Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của kho ứng dụng và MOSAIC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nhà Quảng Cáo về mọi chi phí, trách nhiệm hoặc thiệt hại phát sinh cho Nhà Quảng Cáo do việc không tuân thủ đó.

7.8 Nhà Quảng Cáo phải đảm bảo rằng Phương Tiện Quảng Cáo Của Nhà Quảng Cáo và bất kỳ tư liệu nào được hiển thị trên đó tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành, không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với hoặc quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư, các quyền và nghĩa vụ nhằm bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm sản phẩm hoặc lý thuyết hợp đồng.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 8: BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn: (i) thay đổi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) thiên tai như lũ lụt, lốc xoáy, động đất, bão, sóng thần,v.v., (iii) chiến tranh, phá hoại, bạo loạn, các cuộc nội dậy, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, đình công, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, tắc nghẽn hoặc đình chỉ giao thông hoặc các dịch vụ công cộng khác, dịch bệnh,v.v., (iv) hành động hoặc thiếu sót của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến một Bên nhưng không phải do Bên đó vi phạm pháp luật.

Để tránh nhầm lẫn, Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, những khó khăn về mặt kinh tế, sự suy giảm hoặc đình trệ trong năng lực tài chính của một Bên sẽ không tạo thành một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

8.2 Các Bên sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc chậm hoặc không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này nếu việc chậm hoặc không thực hiện đó do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.

8.3 Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Bên mong muốn được miễn trách nhiệm theo Điều 8.2 trên đây phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên thông báo có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để nhanh chóng giảm thiểu hoặc khắc phục hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng và cố gắng thực hiện phần nghĩa vụ bị ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

8.4 Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng đã được thông báo xảy ra trong 3 (ba) tháng liên tiếp, Bên không bị ảnh hưởng sẽ có quyền yêu cầu Bên kia họp để thảo luận và đàm phán nhằm đưa ra quyết định phù hợp có lợi cho Các Bên. Tuy nhiên, nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra từ 3 (ba) tháng liên tiếp trở lên, Các Bên sẽ thảo luận để thống nhất việc chấm dứt Thỏa Thuận.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT

9.1 Thỏa Thuận sẽ bị chấm dứt mà không cần báo trước trong các trường hợp dưới đây:

 1. Các Bên cùng nhau đồng ý chấm dứt Thỏa Thuận;
 2. Theo quy định của pháp luật;
 3. Việc đăng ký bị hủy theo quy định tại Điều 2.3 của Thỏa Thuận;
 4. Nhà Quảng Cáo không đồng ý với những sửa đổi và bổ sung của ĐKDV hoặc các văn bản khác liên quan đến Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết được ký kết với hoặc ban hành bởi MOSAIC;
 5. Nhà Quảng Cáo không đăng nhập vào Tài Khoản hoặc không có bất kỳ Tư Liệu Quảng Cáo nào được đăng tải hoặc nhấp vào trong thời gian trên 1 (một) năm;
 6. Do Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 8 của Thỏa Thuận;
 7. Một Bên vi phạm các quy định của Thỏa Thuận và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên còn lại;
 8. Một Bên đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này.

9.2 Hoa Hồng sẽ được tính đến ngày của thông báo chấm dứt Thỏa Thuận.

Tuy nhiên, nếu Thỏa Thuận bị chấm dứt do sự gian lận của Nhà Quảng Cáo, MOSAIC sẽ có quyền, theo quyết định của riêng mình, từ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần Hoa Hồng.

9.3 Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận, Các Bên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Thỏa Thuận và Tài Khoản của Nhà Quảng Cáo sẽ bị đóng.

9.4 Sau khi chấm dứt Thỏa Thuận, dù được yêu cầu hay không, Nhà Quảng Cáo phải ngay lập tức xóa bỏ tất cả thông tin và tài liệu mà Nhà Quảng Cáo nhận được trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận. Nhà Quảng Cáo không có quyền lưu giữ những thông tin và tài liệu này. Theo yêu cầu của MOSAIC, Nhà Quảng Cáo sẽ cung cấp cho MOSAIC xác nhận bằng văn bản về việc xóa bỏ đó.

9.5 Khi Thỏa Thuận này bị chấm dứt, mọi quyền và nghĩa vụ của Các Bên sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ được quy định một cách rõ ràng hoặc về mặt bản chất vẫn tiếp tục có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn trách nhiệm, bảo mật và sở hữu trí tuệ.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 10: BẢO MẬT

10.1 Thông tin bí mật bao gồm tất cả các thông tin và tài liệu thuộc sở hữu của mỗi Bên được đánh dấu là bảo mật hoặc có thể được coi là bảo mật tùy từng trường hợp. Thông tin bí mật bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thông tin bằng văn bản, được ghi lại, được thể hiện dưới dạng đồ họa hoặc các dạng thức hữu hình khác và được đánh dấu “Độc quyền” hoặc “Bảo mật” hoặc kèm theo ghi chú tương tự chỉ rõ quyền sở hữu của bên tiết lộ; (ii) Thông tin được tiết lộ bằng miệng và được xác định bởi bên tiết lộ rằng thông tin này là độc quyền hoặc bảo mật vào thời điểm tiết lộ, kèm theo xác nhận bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiết lộ; (iii) Thông tin thể hiện rõ tính chất độc quyền hoặc bảo mật; và (iv) Thông tin khác cần được công nhận một cách hợp lý là thông tin bí mật của bên tiết lộ. Thông tin bí mật không cần phải mang tính mới lạ, độc nhất, có thể được cấp bằng sáng chế, có bản quyền hoặc tạo thành bí mật thương mại để được coi là thông tin bí mật.

10.2 Không Bên nào có quyền tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại. Nhà Quảng Cáo, trong trường hợp là pháp nhân, chỉ được tiết lộ thông tin bí mật cho nhân viên nhằm mục đích thực hiện Thỏa Thuận này, và không nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Nhà Quảng Cáo có nghĩa vụ yêu cầu nhân viên bảo mật các thông tin bí mật trong và sau khi hành động. Mặc dù có các quy định trên đây, thông tin bí mật có thể được tiết lộ vì các lý do sau đây: (i) Tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật; (ii) Thông tin được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không do vi phạm điều khoản này; (iii) Vì mục đích phục vụ thủ tục tố tụng trọng tài hoặc thủ tục pháp lý phát sinh từ Thỏa Thuận này; và (iv) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

10.3 Thông tin bí mật không bao gồm các thông tin mà Bên tiếp nhận có thể chứng minh bằng văn bản rằng thông tin đó: (i) đang hoặc sẽ được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không thông qua bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Bên tiếp nhận; (ii) Bên tiếp nhận có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba mà không có bất cứ hạn chế nào trong việc sử dụng hoặc tiết lộ cũng như không vi phạm Thỏa Thuận này hoặc không vi phạm trách nhiệm mà Bên nhận được ủy thác theo bất kỳ thỏa thuận nào khác, hoặc (iii) đã thuộc sở hữu của Bên nhận trước khi ký kết Thỏa Thuận này; hoặc (iv) được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng, hoặc tham chiếu đến, thông tin bí mật của Bên tiết lộ.

10.4 Khi Thỏa Thuận bị chấm dứt, hoặc có yêu cầu bằng văn bản của MOSAIC, Nhà Quảng cáo phải hủy bỏ hoặc trả lại cho MOSAIC bất kỳ thông tin bí mật nào được cung cấp bởi MOSAIC theo Thỏa Thuận này. Điều khoản không tiết lộ sẽ có hiệu lực ngay cả khi Thỏa Thuận đã chấm dứt.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 11: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

11.1 Các Bên độc lập

MOSAIC và Nhà Quảng Cáo là các bên độc lập, và không có bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại hoặc đại diện bán hàng giữa Các Bên.

11.2 Thầu phụ

Nhà Quảng Cáo không được ký hợp đồng thầu phụ chuyển giao việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MOSAIC.

11.3 Hiệu lực từng phần

Việc bất cứ điều khoản nào của ĐKDV vô hiệu hoặc không thực hiện được sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. Các Bên sẽ nỗ lực để thay thế điều khoản bị vô hiệu hoặc không thực hiện được bằng một điều khoản khác đáp ứng một cách tốt nhất mục tiêu của Thỏa Thuận cả về mặt pháp lý lẫn kinh tế. Điều khoản này được áp dụng tương tự khi có thiếu sót trong các quy định của Thỏa Thuận.

11.4 Chuyển nhượng

Nhà Quảng Cáo không được chuyển nhượng bất kỳ quyền, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào của mình theo ĐKDV cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, và việc chuyển nhượng như vậy sẽ bị coi là vô hiệu và/hoặc vi phạm nghiêm trọng ĐKDV này.

MOSAIC có thể chuyển giao quyền, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của mình theo ĐKDV và Thỏa Thuận mà không cần sự chấp thuận của Nhà Quảng Cáo.

11.5 Từ bỏ

Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và được ký bởi Bên từ bỏ quyền. Việc trì hoãn thực hiện, không giải quyết, hoặc không thực hiện một phần của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa Thuận này không bị coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác, hoặc việc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục này trong tương lai.

11.6 Tính toàn bộ của Thỏa Thuận

ĐKDV là văn bản đầy đủ và duy nhất về toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến nội dung của ĐKDV này, thay thế cho tất cả các đề xuất, trao đổi và thỏa thuận cùng lúc hoặc trước đây, dù bằng miệng hay bằng văn bản.

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKDV này và Website, ĐKDV này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.7 Thông báo

Tất cả các thông báo phải bằng văn bản và được coi là đã gửi đi khi đã nhận được qua hộp thư điện tử. Mọi thông báo đến MOSAIC sẽ được gửi đến hộp thư [email protected], và mọi thông báo đến Nhà Quảng Cáo sẽ được gửi đến địa chỉ hộp thư điện tử mà Nhà Quảng Cáo cung cấp khi đăng ký, hoặc đến hộp thư khác mà một Bên thông báo cho Bên còn lại vào từng thời điểm.

11.8 Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

 1. Thỏa Thuận sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam.
 2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện, vi phạm, chấm dứt, hoặc sự vô hiệu của Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết trước hết thông qua nỗ lực thương lượng giữa Các Bên trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc một thời hạn khác dài hơn tùy theo thỏa thuận của Các Bên.
 3. Sau khi hết thời hạn 30 (ba mươi) ngày nói trên, một trong Các Bên có thể gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia để đưa tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận, bao gồm mọi vấn đề liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt Thỏa Thuận, ra giải quyết cuối cùng theo thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực vào thời điểm đó, mà các quy tắc này được coi là được quy định tại điều khoản này dưới hình thức tham chiếu.

Nơi diễn ra thủ tục trọng tài là Hà Nội, Việt Nam. Số lượng trọng tài viên là một trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác. Nếu Các Bên không đạt được thỏa thuận về việc chỉ có một trọng tài viên, một hội đồng trọng tài gồm ba (03) trọng tài viên sẽ chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết. Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Bên thua kiện sẽ chịu mọi khoản phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) liên quan đến việc tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài và thi hành phán quyết. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc Các Bên.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY TNHH MOSAIC

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Nếu Nhà Quảng Cáo lựa chọn tham gia vào bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào, Nhà Quảng Cáo đồng ý sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung, hoặc các chính sách có liên quan  của MOSAIC tại từng thời điểm.